AF

 

Almindelige forretningsforbindelser

Alment

 

De almindelige forretningsbetingelser gælder for den samlede forretningskontakt mellem Redaktionen Den Røde Tråd/Eva Maria Nielsen (ordremodtager) og hendes kunder (ordregiver).

 

Opgaverne skal ikke udføres af ordremodtageren personligt. Ordremodtageren forbeholder sig ret til, efter aftale med ordregiveren, at uddelegere udførelsen af en opgave til en af sine free lance medarbejdere. Dette har ingen indflydelse på forretningsbetingelserne mellem ordremodtageren og ordregiveren.

 

 

Ordreafgivelse

 

Som grundlag for afgivelsen af en ordre foreligger et bindende prisoverslag, som

 

Ordregiveren vil kunne modtage enten som PDF-fil eller efter valg, i papirudgave.

 

Ordrebekræftelsen følger gennem ordregiveren skriftligt, enten pr. mail eller i papirudgave.

 

 

Redaktion

 

Ordregiveren modtager inden for lektoratets rammer forslag til, hvordan teksten stilistisk eller indholdsmæssigt vil kunne forbedres. Disse forslag bringes til udførelse af ordregiveren. Lektoratet opfatter sig i denne sammenhæng som havende en rådgivende funktion. At eliminere retskrivningsmæssige og grammatiske fejl er ikke det centrale for lektoratet. Ordregiveren må udtrykkeligt

 

Acceptere, at der også efter lektorat-bearbejdningen vil kunne forekomme fejl i teksten.

 

 

Korrektorat

 

Målet for korrektoratet er den størst mulige reduktion af fejlkvote hvad angår retskrivning, grammatik og tegnsætning. Korrekturer bliver markeret sådan, at de er forståelige for ordregiveren. Ordregiveren må udtrykkeligt acceptere, at selv efter korrekturen vil der kunne forekomme fejl i teksten. Ydelsen regnes for fuldført, når der i gennemsnit højst kan påvises én fejl for hver 7500 tegn (inklusive mellemrum; svarer til fem standardsider).

 

 

Behandlingstid

 

Ordremodtageren bestræber sig på at overholde tidsaftaler præcist og pålideligt . Forsinkelser på grund af force majeure hæfter ordremodtageren ikke for. Ved forsinkelser i afviklingen af opgaven bliver ordregiveren rettidigt orienteret. Ved uforudsete opgaveforsinkelser er ordregiveren, efter at være tilstået en passende tidsfrist, berettiget til at træde ud af kontrakten. Dele af opgaveudførelser, der på det pågældende tidspunkt måtte være afsluttet, bliver afregnet i forhold til den aftalte timesats.

 

 

Pligt til medvirken hos ordregiveren

 

Ordregiveren forpligter sig til at kontrollere arbejdet og at gøre eventuelle konstaterede mangler gældende inden for 14 kalenderdage efter bearbejdningstiden. Bearbejdningstiden slutter med, at den bearbejdede tekst fremsendes til ordregiveren. Såfremt klage over mangler ikke indløber, eller indløber for sent, gælder ydelsen som accepteret. Ved berettigede klager må ordremodtageren indrømmes en passende frist til at udbedre opgaven. Kun hvis denne udbedring ikke kan udføres, består krav om en forholdsmæssig reduktion af det aftalte honorar.

 

 

Betaling

 

Regninger forfalder som hovedregel inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen.

 

 

Begrænsning af ansvar

 

Skadeerstatningskrav fra ordregiveren over for ordremodtageren er udelukket. Eneste undtagelse er forsætlig eller grov uagtsom handling fra ordremodtagerens side.

 

Ordregiveren er ansvarlig for den retsgyldig lovlighed af indholdet.

 

Risikoen for den elektroniske formidling af data og filer bæres af ordregiveren. I tilfældet af at en uautoriseret tredje person skaffer sig adgang til de formidlede data og filer, kan ordremodtageren ikke drages til ansvar. Ordremodtageren hæfter ikke for kundens data, som tredjepart måtte have tilegnet sig via ulovlige handlinger, eller for skader, som måtte opstå via ulovlig tilegnelse.

 

 

Fortrolighed

 

Data og filer tilhørende kunden bliver af ordremodtageren udelukkende opbevaret til internt brug og ikke videregivet til tredje person. Alle data og overdraget indhold bliver behandlet fortroligt. Ordremodtageren forpligter sig til at overholde tavshed om alle fakta, som hun via sin virksomhed i kundens tjeneste bliver bekendt med.

 

 

Salvatorisk klausul

 

Gennem eventuel retsgyldig virkningsløshed eller skriftlig ændring af en eller flere bestemmelser i denne oversigt over Almindelige forretningsbetingelser, forbliver gyldigheden af de øvrige bestemmelser upåvirket heraf.

 

 

Maj 2016 Eva Maria Nielsen

 

Eva Maria Nielsen | Kollegievej 2 | DK - 2920 Charlottenlund | 2016 Copyright © All Rights Reserved